รถตู้.สุพรรณฯ087-8293357

การจองรถและการวางมัดจำ

 • ผู้ใช้บริการสามารถขอจอง และใช้บริการรถตู้ปรับอากาศได้โดยการ กรอกแบบฟอร์มการจองรถตู้ปรับอากาศ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  คุณพรสวรรค์  087-8293357
  ผู้ใช้บริการจะต้องมีการวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 
  ในวงเงิน 500 บาท ต่อ การใช้บริการ 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
 • การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยโอนผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ดังนี้ 

  ชื่อบัญชี นายพรสวรรค์  มณีวงษ์

  ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา ด่านช้าง
  เลขที่  683-233085-5 
  บัญชี  ออมทรัพย์

  ธนาคาร กสิกรไทย
  เลขที่  288-2-55371-2
  บัญชี   ออมทรัพย์


  เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป

 • การไม่วางเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้พนักงานขับรถสามารถบอกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง และได้แจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันเดินทาง ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำล่วงหน้าให้ ในอัตราร้อยละ 80 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ได้วางไว้แล้ว
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใดๆนอกเหนือจากได้ระบุไว้ข้างต้่น 


กลับด้านบน

ค่าน้ำมัน - ทางด่วน - ทางพิเศษ

 • ในวันที่เริ่มเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
 • การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อๆไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันเต็มถังให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
 • ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย


กลับด้านบน


การนับเวลา และวันทำงาน (ไป - กลับ ในวันเดียวกัน)

 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถคือ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ของวันนั้น
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่า 18.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการเกินเวลา เพื่มอีกชั่วโมงละ 150 บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง ไม่เกิน เวลา 18.00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายชดเชย ค่าบริการเพิ่ม

กลับด้านบน


เงื่อนไขโดยทั่วไป

 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น 
  ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ
 • พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่ จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวการจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
                                                                                                                                                                                                                                             
Visitors: 19,381